Innovatiebox

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor de Innovatiebox?

De Innovatiebox bestaat ruim 10 jaar. Het is een innovatiesubsidie die uitgekeerd wordt in de vorm van een korting op de vennootschapsbelasting. Het hoogste winstbelastingtarief is nu 25%. Indien uw bedrijf gebruik maakt van de Innovatiebox, bedraagt dit percentage slechts 7%. Dit is dus een spectaculaire korting van 72%, die echter alleen geldt voor het deel van de winst dat voortkomt uit eigen innovaties. Het zal nooit zo zijn dat 100% van de winst tegen dit lage tarief afgerekend kan worden. Welk deel van de winst wel als innovatiewinst wordt beschouwd, is van verschillende factoren afhankelijk. Veelal zal een analyse nodig zijn van de bedrijfsfuncties die verantwoordelijk zijn voor de vorming van winst. Naast R&D, zijn dit bijvoorbeeld sales & marketing, productie en ondernemerschap.

Rekenvoorbeeld:

Stel, de brutowinst van bedrijf A. bedraagt: € 300.000. Hiervan wordt, in dit voorbeeld, 30% beschouwd als “innovatiewinst”. Dan is over een bedrag van € 90.000, geen 25% maar 7% winstbelasting verschuldigd.

Het netto-voordeel is dan: (25% - 7%) * € 90.000 = € 16.200.

Anders gezegd, bedrijf A bespaart € 16.200 aan af te dragen vennootschapsbelasting.

Innovatiecriterium

Of een bedrijf innovatief is, hoeft niet met een aparte procedure te worden bewezen. Zodra een bedrijf WBSO–subsidie heeft verkregen voor de ontwikkeling van een product, proces of software, is het bedrijf in beginsel innovatief vanuit fiscaal perspectief. 

Checklist Innovatiebox

De regeling is nogal complex om in een keer te doorgronden. Niet alleen vanwege de cumulatieve eisen, maar ook doordat de specifieke omstandigheden bij uw bedrijf van grote invloed zijn op de toepassingsmogelijkheden van de Innovatiebox.

Om toch snel in te schatten of de Innovatiebox voor uw bedrijf interessant is, kunt u onderstaande checklist gebruiken. De omvang van uw onderneming is daarbij bepalend voor de vragen die hierbij beantwoord moeten worden.

   Voor MKB-ondernemingen:

  1. Ontwikkelt uw bedrijf producten, apparatuur, machines, machinegereedschappen e.d. of software?
  2. Behoren de vindingen die u ontwikkelt tot het intellectueel eigendom van de onderneming?
  3. Maakt uw bedrijf al gebruik van de WBSO-regeling?
  4. Maakt uw bedrijf winst of gaat u in de toekomst winst maken?
  5. Heeft uw bedrijf rechtspersoonlijkheid (bijv. als b.v.) en bent u belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting?

    Voor grote, niet-MKB bedrijven geldt de volgende, aanvullende vraag:
  6. Ontwikkelt u programmatuur, of beschikt u over octrooien, kwekersrechten of een soortgelijk immaterieel activum?

Als u alle vragen met “Ja” kunt beantwoorden, dan is de kans aanzienlijk dat u met succes een beroep kunt doen op de Innovatiebox. Als u één of enkele vragen niet bevestigend kunt beantwoorden, is er nog steeds een kans, maar dat vraagt meer onderzoek.

Hoe te regelen?

Zeker bij structureel grotere bedrijfswinsten (> € 30.000) zijn maatwerkafspraken met de Belastingdienst nodig om toegang te krijgen tot de Innovatiebox. Deze afspraken geven u rechtszekerheid over de toepassing van deze bijzondere belastingkorting over meerdere jaren.

Vragen?

Neem gerust contact met op met één van de adviseurs van Pionier, als u hierover meer wilt weten.

neem contact op