Bezwaar en beroep tegen afwijzende subsidiebeschikkingen

Als u onredelijk getroffen wordt door een afwijzende subsidiebeschikking, is het te overwegen bezwaar aan te tekenen en zonodig in beroep te gaan.

Bezwaar

Voorkomen is beter dan genezen, maar soms komt een bedrijf toch voor de vraag te staan zich wel of niet neer te leggen bij een afwijzende subsidiebeschikking. Enkele voorbeelden van bezwaargronden zijn: 

  • De motivering  van de afwijzende beslissing op een subsidieaanvraag klopt niet, bijvoorbeeld doordat de duiding van de feiten niet strookt met de werkelijkheid, althans zoals u dat ziet. 
  • De constateringen, waarop de beslissing is gebaseerd, geen feiten zijn maar bevindingen die naar uw oordeel onjuist of subjectief zijn.
  • De conclusies waarop de motivering van de afwijzing is gebaseerd, volgen niet logisch uit de feiten. Mogelijk is er sprake van jumping to conclusions.
  • De interpretatie van de subsidieregeling is naar uw mening niet op de juiste manier toegepast.

Er zijn in de praktijk talloze redenen om in bezwaar te gaan. Houd er echter rekening mee, dat op u, als indiener van het bezwaarschrift, de plicht rust om goed uw 'huiswerk' te doen. Meestal is er wel een plausibele reden waarom de overheid tot een afwijzende beslissing is gekomen. De subsidiegever wil namelijk graag overtuigd worden dat de subsidie terecht (rechtmatig) wordt toegekend. Bij gebrek aan heldere informatie moet de subsidiegever roeien met de riemen die hij heeft. Dit levert niet altijd de best onderbouwde beslissingen op. Daarnaast maakt iedereen wel eens een fout of slaat vol goede bedoelingen toch de verkeerde weg in. Ook de overheid is hiervan niet gevrijwaard. Zie de bezwaarfase daarom als een herkansing, maar wel een herkansing waarbij u alle zeilen moet bijzetten om de subsidiegever alsnog te overtuigen dat u recht heeft op subsidie. Zorg voor een goed onderbouwd bezwaarschrift en zorg dat u goed voorbereid en gedocumenteerd aanwezig bent op de hoorzitting. Het niet komen opdagen bij een hoorzitting, ook al is uw bezwaarschrift nog zo sterk, is onverstandig. Het kan opgevat worden als teken dat u de procedure niet serieus neemt. 

Beroep

Mocht het bezwaar afgewezen worden, dan is er de mogelijkheid om bij een bestuursrechter, in beroep te gaan. Ook hiervoor geldt dat de beslissing om in beroep te gaan niet lichtvaardig genomen moet worden. Statistisch gezien zijn de kansen voor een geslaagd beroep niet groot. Deels kan dit verklaard worden doordat de subsidiegever veel bedrevener is in het voeren van juridische procedures. In de rechtssociologie is dit gegeven bekend als de theorie van de "one-shotter" versus de "repeat-player". Het is dus zaak voor u als "one-shotter" een gedegen inschatting te maken van het nut en de slaagkans van een juridische procedure, alvorens u deze handschoen oppakt.  

Kritische succesfactoren

Wat is nodig voor een kansrijke beroepsprocedure in het geval van een afgewezen subsidieaanvraag? Het draait vaak om de volgende vragen: 

  • Wat zijn de feiten en omstandigheden die volgens u belangrijk zijn voor de beslissing tot toe- of afwijzing? 
  • Hoe moeten deze feiten geduid worden in het licht van de bepalingen van de subsidieregeling?
  • Welke manco's zijn er in de redenering van de subsidiegever en kunt u deze - gestaafd met feitenmateriaal (documenten) - weerleggen?
  • Heeft u of uw bedrijf zelf steken laten vallen? En is dit redelijkerwijs nog te herstellen?
  • Heeft de subsidiegever misschien steken laten vallen in het beoordelingstraject en kunt u dit onderbouwen?
  • Wie stelt moet ook bewijzen. Alles wat u beweert, moet u tenminste aannemelijk kunnen maken. Blijf te allen tijde bij de feiten en motiveer uw standpunt zo goed mogelijk.  

 

Heeft u te maken met een negatieve beslissing op een subsidie-aanvraag en overweegt u hiertegen in bezwaar te gaan? Maak eerst een goede afweging van uw kansen en houd daarbij de kritische termijn (meestal 6 weken na dagtekening van de beslissing) scherp in de gaten. Tot slot, laat u adviseren of assisteren door een specialist die vaker met dit bijltje heeft gehakt.  

Voor vragen, overleg of assistentie neemt u contact op met Jan Wassink van Pionier.